ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาและดาส์วโหลด เอกสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ที่นี่ค่ะ

Click Here

มาตรการ ข้อบังคับ

ค้นหาและดาส์วโหลด เอกสารเกี่ยวกับมาตรการ ข้อบังคับกรมสุขภาพจิต ได้ที่นี่ค่ะ.

Click Here

คู่มือการปฏิบัติงาน

ค้นหาและดาส์วโหลดคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต ได้ที่นี่ค่ะ.

Click Here

 

Google Custom Search

คู่มือการปฏิบัติงาน

 แบบฟอร์มรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน > เพิ่มหัวข้อรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย)
 บัญชีความเสี่ยง (RM-2)
 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน (RM-1)
 แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)
 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
 ตัวอย่าง คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน

Read more

เอกสารประกอบการอบรมฯ

Read more

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน

Read more

ตัวอย่างการกระทำความผิด

Read more

Preset Colors