ถาม-ตอบ
เรื่อง: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว205 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549

ไฟล์แนบ :  

 

Preset Colors