สรุปผลการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2564   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5เดือน)
  2563   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 53 
  2562   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2562 247 
  2561   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 236 
  2560   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 177 
  2559   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 179 
  2558   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 247 
  2557   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 211 
  2556   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 218 
  2555   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2555 206 
  2554   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2554 194 
  2553   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2553 287 

 

Preset Colors