สรุปผลการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2564   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5เดือน) 34 
  2563   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 90 
  2562   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2562 264 
  2561   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 254 
  2560   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 188 
  2559   สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 208 
  2558   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2558 266 
  2557   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 235 
  2556   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 228 
  2555   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2555 219 
  2554   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2554 208 
  2553   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2553 331 

 

Preset Colors