แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2562   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2_2563 29 
  2562   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1_2563 76 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563 152 
  2562   ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบประจำปี 82 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 96 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 166 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 116 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 208 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 157 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 244 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 149 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 119 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 121 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 127 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 114 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 118 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 114 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 109 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 114 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 134 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 265 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 106 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 112 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 121 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 123 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 145 

 

Preset Colors