แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2563   ข้อมูลสถิติหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 24 
  2563   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2564 153 
  2562   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2_2563 143 
  2562   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1_2563 189 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563 293 
  2562   ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบประจำปี 189 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 204 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 323 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 207 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 386 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 353 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 362 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 251 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 196 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 239 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 235 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 222 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 215 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 210 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 211 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 211 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 235 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 352 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 234 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 200 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 213 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 212 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 230 

 

Preset Colors