แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2565   แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 999 
  2565   ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 110 
  2565   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2565 489 
  2564   ข้อมูลสถิติหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 315 
  2564   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2564 432 
  2563   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2_2563 292 
  2563   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1_2563 526 
  2563   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563 454 
  2562   ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบประจำปี 349 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 372 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 545 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 349 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 613 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 578 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 544 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 508 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 403 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 510 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 455 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 369 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 340 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 473 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 485 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 403 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 368 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 588 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 446 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 467 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 452 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 451 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 496 

 

Preset Colors