แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2565   แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 553 
  2565   ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 69 
  2565   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2565 454 
  2564   ข้อมูลสถิติหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 268 
  2564   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2564 377 
  2563   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2_2563 269 
  2563   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1_2563 487 
  2563   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563 437 
  2562   ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบประจำปี 331 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 357 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 521 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 334 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 569 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 544 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 492 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 464 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 381 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 469 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 410 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 350 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 322 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 444 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 409 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 377 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 347 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 551 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 425 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 386 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 435 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 416 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 466 

 

Preset Colors