แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2566   แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 435 
  2565   แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,510 
  2565   ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 188 
  2565   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2565 552 
  2564   ข้อมูลสถิติหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 376 
  2564   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2564 466 
  2563   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2_2563 336 
  2563   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1_2563 569 
  2563   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563 493 
  2562   ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบประจำปี 395 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 405 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 581 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 391 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 654 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 609 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 584 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 546 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 443 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 547 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 486 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 400 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 377 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 506 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 524 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 448 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 399 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 626 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 486 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 506 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 493 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 488 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 536 

 

Preset Colors