แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2565   แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,140 
  2565   ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 125 
  2565   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2565 505 
  2564   ข้อมูลสถิติหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 328 
  2564   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2564 440 
  2563   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2_2563 304 
  2563   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1_2563 533 
  2563   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563 463 
  2562   ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบประจำปี 364 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 379 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 551 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 360 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 621 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 586 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 556 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 515 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 411 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 517 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 461 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 374 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 347 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 482 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 494 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 412 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 373 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 596 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 456 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 476 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 460 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 460 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 506 

 

Preset Colors