แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563 44 
  2562   ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบประจำปี 38 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 65 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 68 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 73 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 91 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 88 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 170 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 101 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 80 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 78 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 88 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 72 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 77 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 77 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 71 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 76 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 91 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 91 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 69 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 79 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 83 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 80 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 102 

 

Preset Colors