แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2565   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2565 402 
  2564   ข้อมูลสถิติหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 219 
  2564   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2564 335 
  2563   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2_2563 241 
  2563   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1_2563 394 
  2563   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563 401 
  2562   ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบประจำปี 287 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 320 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 472 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 292 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 534 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 482 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 447 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 391 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 297 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 381 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 377 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 320 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 288 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 339 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 352 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 304 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 312 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 516 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 383 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 292 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 386 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 383 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 379 

 

Preset Colors