แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2563   ข้อมูลสถิติหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี
  2563   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2564 115 
  2562   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2_2563 124 
  2562   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1_2563 167 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563 259 
  2562   ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบประจำปี 169 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 182 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 288 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 185 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 343 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 308 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 340 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 235 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 181 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 219 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 219 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 205 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 196 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 189 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 191 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 197 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 218 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 335 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 206 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 189 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 194 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 188 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 214 

 

Preset Colors