แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2567   ปรับแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 3) 32 
  2567   ปรับแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) 24 
  2567   ปรับแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) 77 
  2567   แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 669 
  2566   แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,572 
  2565   ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 268 
  2565   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2565 580 
  2564   ข้อมูลสถิติหน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 429 
  2564   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2564 492 
  2563   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2_2563 362 
  2563   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1_2563 608 
  2563   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563 528 
  2562   ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบประจำปี 419 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 438 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 618 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 416 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 685 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 641 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 613 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 570 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 471 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 590 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 516 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 428 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 406 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 535 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 552 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 473 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 431 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 657 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 517 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 534 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 518 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 515 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 579 

 

Preset Colors