แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2562   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2_2563
  2562   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1_2563 55 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563 127 
  2562   ปรับเพิ่มแผนการตรวจสอบประจำปี 61 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 79 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 116 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 97 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 160 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 127 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 212 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 126 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 99 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 100 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 109 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 95 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 100 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 99 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 94 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 94 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 111 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 201 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 85 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 95 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 104 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 104 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 119 

 

Preset Colors