iTem เรื่อง ปี ประเภท อ่าน
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว80 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่อง การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 2557 หนังสือเวียน 3,609 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 2557 หนังสือเวียน 1,752 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว130 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2556 หนังสือเวียน 1,661 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422/ว177 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 2554 หนังสือเวียน 614 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 (แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว177 ลว. 31 พ.ค. 54) 2554 พระราชกฤษฎีกา 743 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว201 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เรื่อง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2553 หนังสือเวียน 782 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว149 ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 เรือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี 2553 หนังสือเวียน 563 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว145 ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 2553 หนังสือเวียน 642 
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส และในเขตพื้นที่ อำเภอจะนะ,เทพา,นาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553 2553 หนังสือเวียน 427 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว390 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 2552 หนังสือเวียน 1,436 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2552 หนังสือเวียน 712 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว161 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 2552 หนังสือเวียน 582 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว271 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2551 หนังสือเวียน 787 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว101 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2551 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551 2551 หนังสือเวียน 489 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว184 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่อง และอัตราเงินค่าเล่าเรียน 2551 หนังสือเวียน 688 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว248 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ 2551 หนังสือเวียน 967 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว182 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ยกเลิก) 2550 หนังสือเวียน 429 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว169 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ยกเลิก) 2550 หนังสือเวียน 733 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 2550 พระราชกฤษฎีกา 388 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/ว253 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2549 หนังสือเวียน 518 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/196 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน (ยกเลิก) 2549 หนังสือเวียน 457 
  หน้งสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/ว15 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2549 หนังสือเวียน 1,183 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 2548 พระราชกฤษฎีกา 351 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว39 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ 2547 2547 หนังสือเวียน 659 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 2534 พระราชกฤษฎีกา 513 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 2533 พระราชกฤษฎีกา 518 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 2532 พระราชกฤษฎีกา 395 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 2523 พระราชกฤษฎีกา 373 

 

Preset Colors