iTem เรื่อง ปี ประเภท อ่าน
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว80 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่อง การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 2557 หนังสือเวียน 308 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 2557 หนังสือเวียน 212 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว130 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2556 หนังสือเวียน 269 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422/ว177 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 2554 หนังสือเวียน 191 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 (แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว177 ลว. 31 พ.ค. 54) 2554 พระราชกฤษฎีกา 255 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว201 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เรื่อง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2553 หนังสือเวียน 189 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว149 ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 เรือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี 2553 หนังสือเวียน 174 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว145 ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 2553 หนังสือเวียน 179 
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส และในเขตพื้นที่ อำเภอจะนะ,เทพา,นาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553 2553 หนังสือเวียน 183 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว390 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 2552 หนังสือเวียน 371 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2552 หนังสือเวียน 210 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว161 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 2552 หนังสือเวียน 187 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว271 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2551 หนังสือเวียน 213 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว101 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2551 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551 2551 หนังสือเวียน 214 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว184 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่อง และอัตราเงินค่าเล่าเรียน 2551 หนังสือเวียน 282 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว248 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ 2551 หนังสือเวียน 201 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว182 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ยกเลิก) 2550 หนังสือเวียน 194 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว169 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ยกเลิก) 2550 หนังสือเวียน 221 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 2550 พระราชกฤษฎีกา 200 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/ว253 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2549 หนังสือเวียน 192 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/196 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน (ยกเลิก) 2549 หนังสือเวียน 223 
  หน้งสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/ว15 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2549 หนังสือเวียน 276 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 2548 พระราชกฤษฎีกา 188 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว39 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ 2547 2547 หนังสือเวียน 277 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 2534 พระราชกฤษฎีกา 290 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 2533 พระราชกฤษฎีกา 271 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 2532 พระราชกฤษฎีกา 209 
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 2523 พระราชกฤษฎีกา 184 

 

Preset Colors