ถาม-ตอบ
เรื่อง: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.7/ว318 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทำขวัญและพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการ และลูกจ้าง พ.ศ. 2550

ไฟล์แนบ :  

 

Preset Colors