คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในฯ

iTem เรื่อง ปี อ่าน
  คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในฯ 2562 303 
  รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 2562 254 
  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1) 2562 514 
  รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5) 2562 1,211 
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 2562 365 
  บัญชีความเสี่ยง ระดับกรมสุขภาพจิต (RM-2) 2562 310 
  ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับกรมสุขภาพจิต (RM-1) 2562 525 
  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 2562 296 

 

Preset Colors