แบบฟอร์มรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน > เพิ่มหัวข้อรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย)

iTem เรื่อง ปี อ่าน
  แบบฟอร์มรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน > เพิ่มหัวข้อรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 2562 496 
  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 2562 641 
  บัญชีความเสี่ยง (RM-2) 2562 353 
  ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน (RM-1) 2562 320 
  แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) 2562 336 
  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย) 2562 371 
  แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) 2562 381 
  ตัวอย่าง คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน 2562 337 

 

Preset Colors