มาตรการ/ข้อบังคับ กรมสุขภาพจิต

แนวทางการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์


รายละเอียด: แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ( สธ ๐๘๐๓.๒/ว๔๔๙ )
ไฟล์แนบ :  

 

Preset Colors