iTem เรื่อง ปี ประเภท อ่าน
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว70 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 2556 หนังสือเวียน 435 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว35 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2556 หนังสือเวียน 966 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว291 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ 2556 2556 หนังสือเวียน 344 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 2556 ระเบียบกระทรวงการคลัง 272 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/ว126 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินทดรองราชการ 2553 หนังสือเวียน 370 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว349 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 2552 หนังสือเวียน 502 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ 2550 2550 ระเบียบกระทรวงการคลัง 435 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ 2547 2547 ระเบียบกระทรวงการคลัง 608 

 

Preset Colors