iTem เรื่อง ปี ประเภท อ่าน
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว80 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 2558 หนังสือเวียน 1,435 
  หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2544 2554 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข 1,757 
  หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.042.1/ว100 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข 2552 หนังสือเวียน 1,564 
  หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.042.1/ว994 ลงวันที่ 28 พฤศิกายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 2551 หนังสือเวียน 524 
  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 2551 พระราชบัญญัติ 500 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550(แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทน) 2550 หนังสือเวียน 2,470 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว436 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 2550 หนังสือเวียน 1,941 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 2550 ระเบียบกระทรวงการคลัง 795 
  พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 2550 พระราชกฤษฎีกา 411 
  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว141 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 เรื่อง การปรับปรุงคณะรัฐมนตรี เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง 2549 หนังสือเวียน 1,460 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว102 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง 2549 หนังสือเวียน 863 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว519 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง 2548 หนังสือเวียน 695 

 

Preset Colors