iTem เรื่อง ปี ประเภท อ่าน
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 2556 หนังสือเวียน 2,942 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 2555 หนังสือเวียน 1,521 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว21 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ 2554 หนังสือเวียน 686 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ 2554 หนังสือเวียน 994 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว373 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว 2553 หนังสือเวียน 413 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 2552 หนังสือเวียน 784 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 2551 หนังสือเวียน 839 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว136 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศกรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 2551 หนังสือเวียน 384 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว410 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบ้ติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 2550 หนังสือเวียน 708 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว399 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ 2550 หนังสือเวียน 711 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว13 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ 2550 หนังสือเวียน 417 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว83 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กาณีรับทุน ลาศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 2549 หนังสือเวียน 911 
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 2549 ระเบียบกระทรวงการคลัง 500 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว140 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง การดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกันสัญญาของข้าราชการที่ลาศึกษา ฝึกอบรม 2547 หนังสือเวียน 426 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว25 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของส่วนราชการ 2544 หนังสือเวียน 638 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว12 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรหัสค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเดินทางไปฝึกอบรม 2543 หนังสือเวียน 376 

 

Preset Colors