ถาม-ตอบ
เรื่อง: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว4 ลงวันที่ 3 มกราคม 2550 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549

ไฟล์แนบ :  

 

Preset Colors