iTem เรื่อง ปี ประเภท อ่าน
  หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว158 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMIS Web Online 2556 1,098 
  หนังสือเวียนกองคลัง สธ 0803.5/ว6069 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อมหลักเกณฑ์ในการกำหนดสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุและล้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 2556 670 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว345 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินผ่าน GFMIS Web Online 2556 678 
  หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค 0414.3/ว405 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS 2556 908 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว455 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การปรับปรุงโปรแกรมการจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวงในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 2555 545 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว436 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในระบบ GFMIS 2555 398 
  ----ตัวอย่าง วิธีการบันทึกบัญชี (เพิ่มเติม)--- 2555 424 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว417 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 เรื่อง คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online 2555 720 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลงบทดลองสำหรับหน่วยงานอิสระ และองค์าการมหาชน 2555 609 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว403 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online 2555 489 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว113 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เรื่อง การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS 2555 480 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว381 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) 2555 442 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว450 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMIS 2555 364 
  ---- ขั้นตอนการบันทึกรายการ (แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว373 ลว.18 ก.ย. 55) --- 2555 4,779 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว368 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้่อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการ จากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน 2555 518 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว104 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS 2555 814 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว365 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online สำหรับหน่วยเบิกจ่ายระดับกรมที่ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal 2555 1,399 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว362 ลงวันที่ 13 กันยายน 2555 เรื่อง แนวปฏิบัตืเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน ผ่าน GFMIS Web Online 2555 464 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว100 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 2555 726 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.4/ว343 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 2555 428 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0423.4/ว345 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 เรื่อง การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS 2555 458 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0423.3/ว335 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัตืทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2555 894 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.2/ว321 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ 2555 483 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว280 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS 2555 413 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว319 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการใช้ระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS 2555 475 
  ---- แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick (CQ) (แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว319 ลว. 23 ส.ค. 55) --- 2555 375 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว312 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online 2555 455 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว294 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 2555 575 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว292 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS 2555 805 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS 2555 2,603 
  ---- คู่มือ แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ (แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว281 ลว. 23 ก.ค. 55) ---- 2555 951 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว369 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555 เรื่อง คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online 2555 490 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/324 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เรื่อง การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS 2555 433 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว373 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียนผ่าน GFMIS Web Online 2555 436 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว325 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เรื่อง ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 2555 468 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว218 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระบบ GFMIS 2555 458 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว212 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS Web Online 2555 1,091 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว173 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เรื่อง สิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ GFMIS Web Online 2555 809 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว152 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Web Online 2555 1,420 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว155 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงาน ผ่าน GFMIS Web Online 2555 737 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.6/ว266 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 2555 514 
  ---- ภาคผนวก ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชี โดย Pivot Table ---- 2555 406 
  ---- การตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี ---- 2555 372 

 

Preset Colors