มาตรการ/ข้อบังคับ กรมสุขภาพจิต

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย


รายละเอียด: ประกาศกรมสุขภาพจิต 3 ฉบับ สธ0803.4/ว4221 ลว.27ธ.ค 1.ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ฉบับบลงวันที่ 23 ธันวาคม2559 2.ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 3.ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 4 มกราคม 2560
ไฟล์แนบ :  

 

Preset Colors