iTem เรื่อง ปี ประเภท อ่าน
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 2560 พระราชบัญญัติ 184 
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง 206 
  การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิยัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2559 หนังสือเวียน 213 
  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว190 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) 2559 หนังสือเวียน 186 
  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-bidding) 2558 หนังสือเวียน 207 
  ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจดหาพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-bidding) 2558 หนังสือเวียน 197 
  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว50 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 2558 หนังสือเวียน 206 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว31 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร 2557 หนังสือเวียน 241 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว113 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีราคาค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 2556 หนังสือเวียน 194 
  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/231 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ 2556 หนังสือเวียน 282 
  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว129 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรื่อง รายการผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ 2556 หนังสือเวียน 243 
  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร / 0505/ว134 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 2556 หนังสือเวียน 188 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ 0421.3/ว111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 2556 หนังสือเวียน 220 
  การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อ และตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2556 หนังสือเวียน 184 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา) 2556 หนังสือเวียน 576 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.6/ว47 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสัญญาที่ต้องใช้เงินงบประมาณผูกพันข้ามปี และกรณีสัญญษที่ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2556 หนังสือเวียน 205 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค 0421.5/ว391 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 2556 หนังสือเวียน 221 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว49 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP 2556 หนังสือเวียน 192 
  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการ หรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 2556 หนังสือเวียน 171 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว26 ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP และระบบ GFMIS เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย 2556 หนังสือเวียน 184 
  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล)4475 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 2556 หนังสือเวียน 207 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 2556 หนังสือเวียน 221 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว294 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 2555 หนังสือเวียน 466 
  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว462 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชือเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 2555 หนังสือเวียน 233 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว419 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ 2555 หนังสือเวียน 191 
  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว347 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2555 หนังสือเวียน 210 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว320 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศใช้ 2555 หนังสือเวียน 221 
  การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละคร้ัง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา 2555 หนังสือเวียน 189 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว273 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 2555 หนังสือเวียน 216 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไจเพิ่มเติม ข้อ 139 2555 หนังสือเวียน 286 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว267 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138 2555 หนังสือเวียน 211 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว38 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549 2555 หนังสือเวียน 207 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว338 ลงวันที่ 3 กันยายน 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา 2555 หนังสือเวียน 223 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว417 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เรื่อง การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2553 หนังสือเวียน 239 
  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว153 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 2552 หนังสือเวียน 202 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 2552 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 185 
  กฎกระทรวง กำหนดเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 2552 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข 212 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว257 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด 2552 หนังสือเวียน 473 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0409.6/ว88 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ) 2550 หนังสือเวียน 199 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว155 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้แต่งตั้งพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 และข้อ 35 2550 หนังสือเวียน 213 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0727/ว95 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์หรือชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินก่อนลงนามในสัญญาจ้าง 2549 หนังสือเวียน 1,188 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 2549 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 199 
  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว130 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา 2549 หนังสือเวียน 212 
  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ 2549 หนังสือเวียน 246 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ่ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว88 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเช็คเงินประกันซองประกวดราคาฝากธนาคาร 2549 หนังสือเวียน 183 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว78 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา 2549 หนังสือเวียน 419 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว106 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 เรื่อง วิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน 2548 หนังสือเวียน 203 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว401 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548 เรื่อง หลักประกันการรับคืนเงินค่าจ้าง/ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ 2548 หนังสือเวียน 192 
  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0408.4/ว180 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เรื่อง แบบสัญญาเช่ารถยนต์ 2548 หนังสือเวียน 179 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว338 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 เรื่อง การรายงานกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน 2548 หนังสือเวียน 133 
  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว351 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้าง ที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง 2548 หนังสือเวียน 202 
  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 2546 ประกาศ 140 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 2545 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 155 
  หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว8608 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา 2544 หนังสือเวียน 423 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 2542 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 129 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 2541 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 175 
  ระเบียบสำนักนายกรํฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 2539 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 245 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 2538 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 168 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2535 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 153 

 

Preset Colors