ถาม-ตอบ
เรื่อง: หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว114 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร และค่าเช่าบ้านราชการ

ไฟล์แนบ :  

 

Preset Colors