มาตรการ/ข้อบังคับ กรมสุขภาพจิต

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ


รายละเอียด: การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สธ0840/ว4969)
ไฟล์แนบ :  

 

Preset Colors