iTem เรื่อง ปี ประเภท อ่าน
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว262 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ 2558 หนังสือเวียน 1,106 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว222 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เรื่อง ประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2) 2558 หนังสือเวียน 768 
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่ 2) 2555 ประกาศ 462 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว72 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาวิตามิน 2555 หนังสือเวียน 760 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว126 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) เพิ่มเติม 2555 หนังสือเวียน 701 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว127 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 2555 หนังสือเวียน 651 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว46 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน 2555 หนังสือเวียน 635 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว111 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่อง การระบุเหตุการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย 2555 หนังสือเวียน 3,003 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว116 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เรื่อง การห้ามเบิกค่ายากลูโคซามินซัลเฟต 2555 หนังสือเวียน 404 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว129 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามินซัลเฟต 2555 หนังสือเวียน 389 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว45 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2555 หนังสือเวียน 880 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว456 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 2554 หนังสือเวียน 702 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว454 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือนร้อนจากเหตุอุทกภัย 2554 หนังสือเวียน 558 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว396 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย 2554 หนังสือเวียน 474 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว355 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต 2554 หนังสือเวียน 706 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว303 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ 2554 หนังสือเวียน 662 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว212 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เรื่อง การเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) 2554 หนังสือเวียน 960 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2554 หนังสือเวียน 1,605 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว112 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) 2554 หนังสือเวียน 3,115 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว12 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประเภทอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) 2554 หนังสือเวียน 386 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว502 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ 2553 หนังสือเวียน 933 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว143 ลงวันที่ 19 เมษายน 2553 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ายา 2553 หนังสือเวียน 616 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว100 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2553 เรื่อง การเบิกค่ารักษาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2553 หนังสือเวียน 409 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 2553 ระเบียบกระทรวงการคลัง 537 
  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 2553 พระราชกฤษฎีกา 410 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว18 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและวิธีการนำเงินส่งคืนคลัง 2552 หนังสือเวียน 390 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว431 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึดที่จำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 3 ชนิด 2552 หนังสือเวียน 431 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว114 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร และค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2552 หนังสือเวียน 1,235 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว42 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) 2552 หนังสือเวียน 622 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว322 ลงวันที่ กันยายน 2552 เรื่อง การคืนเงินการใช้สิทธิในโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร และค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2552 หนังสือเวียน 507 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว399 ลงวันที 1 ตุลาคม 2551 เรื่อง การระงับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2551 หนังสือเวียน 440 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว297 ลงวันที่ 5 กันยายน 2551 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) 2551 หนังสือเวียน 1,135 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0422.2/ว236 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม 2551 หนังสือเวียน 841 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว237 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) 2551 หนังสือเวียน 423 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว402 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) 2550 หนังสือเวียน 1,008 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว194 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) 2550 หนังสือเวียน 455 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค 0417/ว76 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุข 2550 หนังสือเวียน 660 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว19 ลงวันที่ 11 เมษายน 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2550 หนังสือเวียน 507 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว165 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) 2550 หนังสือเวียน 961 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว370 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) 2550 หนังสือเวียน 564 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว326 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย 2550 หนังสือเวียน 386 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว309 ลงวันที่ 17 กันยายน 2550 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) 2550 หนังสือเวียน 903 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว204 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) 2550 หนังสือเวียน 1,089 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว198 ลงวันที่ 6 มิถุานายน 2550 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคม 2550 หนังสือเวียน 397 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว422 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีสิทธิซ้ำซ้อน 2550 หนังสือเวียน 909 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว17 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 เรื่อง ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 2550 หนังสือเวียน 3,217 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที กค 0417/ว372 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 เรื่อง การนำค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการข้าราชการส่งคืนคลัง 2550 หนังสือเวียน 394 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว414 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) 2550 หนังสือเวียน 1,160 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว254 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2549 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 2549 หนังสือเวียน 1,429 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง อัตราค่าบริการส่วนสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 2549 หนังสือเวียน 33,242 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว84 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 2549 หนังสือเวียน 1,815 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว69 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2549 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการเบิกจ่ายตรง สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2549 หนังสือเวียน 991 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว329 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549 เรื่อง การใข้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับ "โครงการทัวร์สุขภาพ" 2549 หนังสือเวียน 327 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว289 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาของบุตรต่างสำนักเบิกเงินเดือน 2549 หนังสือเวียน 701 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว159 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการยังท้องที่อื่น ซึ่งอยู่ต่างสำนักเบิกเงินเดือน 2548 หนังสือเวียน 723 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว7 ลงวันที่ 11 มกราคม 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย 2548 หนังสือเวียน 992 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/14 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย 2547 หนังสือเวียน 343 
  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0417/ว1 ลงวันที่ 9 มกราคม 2547 เรื่อง การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่า กระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด 2547 หนังสือเวียน 783 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว460 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 2547 หนังสือเวียน 581 
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว135 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ ผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2547 2547 หนังสือเวียน 1,336 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 2545 ระเบียบกระทรวงการคลัง 659 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2534 2534 ระเบียบกระทรวงการคลัง 272 

 

Preset Colors