มาตรการ/ข้อบังคับ กรมสุขภาพจิต

iTem เรื่อง อ่าน
  ระเบียบการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 373 
  แนวทางปฏิบัติด้านการเงินของกรมสุขภาพจิต สธ 0803.4/6024 ลว.21ธ.ค.59 1,033 
  มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 1,897 
  หลักเกณฑ์การจัดหาและมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิดมือถือไว้ใช้ในราชการ 1,247 
  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,011 
  แนวทางการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 891 
  หลักเกณฑ์เบิกจ่ายโครงการวิจัย 1,318 
  วิธีปฏิบัติการติดตราสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง 982 
  แนวปฏิบัติการจัดหาและการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี 1,028 
  จรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิต 1,053 

 

Preset Colors