มาตรการ/ข้อบังคับ กรมสุขภาพจิต

iTem เรื่อง อ่าน
  ระเบียบการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 694 
  แนวทางปฏิบัติด้านการเงินของกรมสุขภาพจิต สธ 0803.4/6024 ลว.21ธ.ค.59 1,183 
  มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 2,272 
  หลักเกณฑ์การจัดหาและมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิดมือถือไว้ใช้ในราชการ 1,513 
  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,217 
  แนวทางการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 1,045 
  หลักเกณฑ์เบิกจ่ายโครงการวิจัย 1,540 
  วิธีปฏิบัติการติดตราสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง 1,092 
  แนวปฏิบัติการจัดหาและการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี 1,154 
  จรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิต 1,220 

 

Preset Colors