มาตรการ/ข้อบังคับ กรมสุขภาพจิต

iTem เรื่อง อ่าน
  ระเบียบการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
  แนวทางปฏิบัติด้านการเงินของกรมสุขภาพจิต สธ 0803.4/6024 ลว.21ธ.ค.59 715 
  มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 1,342 
  หลักเกณฑ์การจัดหาและมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิดมือถือไว้ใช้ในราชการ 756 
  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 755 
  แนวทางการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 582 
  หลักเกณฑ์เบิกจ่ายโครงการวิจัย 806 
  วิธีปฏิบัติการติดตราสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง 579 
  แนวปฏิบัติการจัดหาและการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี 562 
  จรรยาข้าราชการกรมสุขภาพจิต 709 

 

Preset Colors