ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนางานตรวจสอบภายในให้ได้มาตรฐานและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. บริหารตรวจสอบภาในให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการตรวจสอบประจำปี

2. พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในให้ได้รับการประกันคุณภาพงานจากกรมบัญชีกลาง

3. บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในให้มีสมรรถนะ

Preset Colors