ค่านิยม

A
Accountability มีความรับผิดชอบ

U
Unity มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

D
Development มีการพัฒนางาน พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

I
Independent ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

T
Timely รวดเร็ว ทันเวลา ด้วยระบบดิจิทัล

O
Objectivity เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ

R
Reliability น่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจ

Preset Colors