การประกันคุณภาพ

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต ...

แบบประเมินตนเอง

แบบประเมินตนเอง กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

มาตรฐานและจริยธรรม

มาตรฐานและจริยธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงาน

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

Preset Colors