ข่าว/ประกาศ/บทความ

iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 29/8/2565   ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตรวจสอบภายใน 56 
 6/5/2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 52 
 8/3/2565   รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือน) 68 
 22/2/2565   หนังสือแจ้งเวียนเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 93 
 22/2/2565   รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 82 
 22/2/2565   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 72 
 22/2/2565   คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 114 
 22/2/2565   หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2565 89 
 23/2/2564   คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 204 
 23/2/2564   หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 249 
 2/2/2564   ข้อมูลเชิงสถิติการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 111 
 6/2/2563    ข้อมูลเชิงสถิติทุจริตกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 223 
 6/2/2563    ประชาสัมพันธ์ช่องทางประสานงานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 361 
 28/10/2562   คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต 457 
 25/10/2562   ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 220 
 26/6/2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 225 
 24/11/2560   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 252 
 8/10/2560   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 241 
 10/10/2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 275 
 1/9/2560   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 243 
 29/9/2560   รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 345 
 29/9/2560   แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 282 
 1/9/2560   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 248 
 1/9/2560   ผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 241 
 1/9/2560   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 274 
 1/9/2560   รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2557 259 
 1/9/2560   แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผล 267 

 

Preset Colors