ข่าว/ประกาศ/บทความ

iTem วันที่ เรื่อง / Author's อ่าน
 23/2/2567   ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 24 
 22/2/2567   แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และแบบรายงานผลการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29 
 22/2/2567   ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17 
 22/2/2567   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน 19 
 25/9/2566   ขอแจ้งคำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 16 71 
 7/4/2566   ขอแจ้งประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน 84 
 27/2/2566   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือน) 107 
 27/2/2566   ประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 87 
 13/2/2566   รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 91 
 13/2/2566   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 90 
 13/2/2566   แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 118 
 13/2/2566   ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 2566 121 
 29/8/2565   ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตรวจสอบภายใน 134 
 6/5/2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 144 
 8/3/2565   รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือน) 133 
 22/2/2565   หนังสือแจ้งเวียนเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 186 
 22/2/2565   รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 163 
 22/2/2565   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 146 
 22/2/2565   คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 291 
 22/2/2565   หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2565 172 
 23/2/2564   คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 287 
 23/2/2564   หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 376 
 2/2/2564   ข้อมูลเชิงสถิติการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 176 
 6/2/2563    ข้อมูลเชิงสถิติทุจริตกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 284 
 6/2/2563    ประชาสัมพันธ์ช่องทางประสานงานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 424 
 28/10/2562   คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต 538 
 25/10/2562   ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 287 
 26/6/2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 295 
 24/11/2560   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 312 
 8/10/2560   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 303 
 10/10/2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 328 
 1/9/2560   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 303 
 29/9/2560   รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 406 
 29/9/2560   แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 338 
 1/9/2560   สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 303 
 1/9/2560   ผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 302 
 1/9/2560   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 355 
 1/9/2560   รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2557 316 
 1/9/2560   แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผล 338 

 

Preset Colors