โครงการสำคัญกรมสุขภาพจิต

21   ระบบ Intranet กรมสุขภาพจิต
ระบบ Intranet กรมสุขภาพจิต
22   งานยานพาหนะ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ข้อมูลหน่วยงาน, การจองใช้รถในพื้นที่ และต่างจังหวัด
23   สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต, อัตราดอกเบี้ย, เกี่ยวกับสมาชิก, อื่นๆ
24   งานโสตทัศนศึกษา รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ภาพถ่ายกิจกรรม ข่าว บทความ
25   ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
26   TO BE NUMBER ONE
โครงการ รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
27   ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
28   ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
29   ชมรมวอลเลย์บอล
ชมรมวอลเลย์บอล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งหมด : 49 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 2/2

 

Preset Colors