เกี่ยวกับเรา

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

ค่านิยม

ค่านิยม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

แผนที่ยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต ...

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต ...

ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

ฐานข้อมูลกลุ่มตรวจสอบ

ฐานข้อมูลกลุ่มตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

SLA กลุ่มตรวจสอบภายใน

SLA กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

มาตรการ/ข้อบังคับ กรมสุขภาพจิต

มาตรการ/ข้อบังคับ กรมสุขภาพจิต...

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต Email:auditdmh@gmail.com

ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน

ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

ITA

ITA กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต...

ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต

ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต

การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน

การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Preset Colors