คู่มือการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม แผน กระบวนงาน
เรื่อง: แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบติดตามปย. 2 สำหรับ ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานส่วนกลาง
ประจำปี: 2560

ไฟล์แนบ :  
Download : tidtarm_py2.doc

 

Preset Colors