มาตรการลดการใช้พลังงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต

iTem เรื่อง ปี อ่าน
  มาตรการลดการใช้พลังงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต 2561 25 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 1 สำหรับ ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานส่วนกลาง 2560 129 
  คู่มือการตรวจสอบ การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 2560 66 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 1 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน 2560 87 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 2 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน 2560 79 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 3 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน 2560 94 
  คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2560 75 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบติดตามปอ. 3 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน 2560 103 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 2 สำหรับ ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานส่วนกลาง 2560 106 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบติดตามปย. 2 สำหรับ ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานส่วนกลาง 2560 122 
  เอกสารประกอบการอบรมฯ : แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน (หน้าปกสีเหลือง) 2560 103 
  แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน 2560 86 
  มาตรการประหยัดพลังงาน 2560 85 
  ตัวอย่างการกระทำความผิด ด้านการเงิน 2560 64 
  ตัวอย่างการกระทำความผิด ด้านพัสดุ 2560 71 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปปส. สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน 2560 84 
  กระบวนงานที่ 2 : กระบวนงานการประเมินผล และการจัดทำรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 2559 89 
  กระบวนงานที่ 1 : กระบวนงานตรวจสอบภายใน 2559 81 

 

Preset Colors