มาตรการลดการใช้พลังงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต

iTem เรื่อง ปี อ่าน
  มาตรการลดการใช้พลังงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต 2561 66 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 1 สำหรับ ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานส่วนกลาง 2560 184 
  คู่มือการตรวจสอบ การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 2560 121 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 1 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน 2560 128 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 2 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน 2560 122 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 3 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน 2560 136 
  คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2560 127 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบติดตามปอ. 3 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน 2560 153 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 2 สำหรับ ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานส่วนกลาง 2560 155 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบติดตามปย. 2 สำหรับ ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานส่วนกลาง 2560 176 
  เอกสารประกอบการอบรมฯ : แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน (หน้าปกสีเหลือง) 2560 150 
  แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน 2560 134 
  มาตรการประหยัดพลังงาน 2560 135 
  ตัวอย่างการกระทำความผิด ด้านการเงิน 2560 104 
  ตัวอย่างการกระทำความผิด ด้านพัสดุ 2560 121 
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปปส. สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน 2560 136 
  กระบวนงานที่ 2 : กระบวนงานการประเมินผล และการจัดทำรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 2559 141 
  กระบวนงานที่ 1 : กระบวนงานตรวจสอบภายใน 2559 137 

 

Preset Colors