การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง: แก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แนบหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว80 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556
ประจำปี: 2556

ไฟล์แนบ :  

 

Preset Colors