แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 15 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 57 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 139 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 61 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 35 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 36 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 43 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 36 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 44 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 39 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 39 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 40 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 36 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 36 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 36 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 31 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 41 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 45 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 40 

 

Preset Colors