แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 24 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 

Preset Colors