แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 32 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 105 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 42 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 26 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 28 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 33 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 27 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 32 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 29 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 27 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 30 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 24 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 23 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 24 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 21 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 31 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 33 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 32 

 

Preset Colors