แผนการตรวจสอบ

iTem ประจำปีงบประมาณ เรื่อง อ่าน
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 3_2562 23 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 2_2562 25 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปรับแผน 1_2562 27 
  2562   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2562 33 
  2561   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 50 
  2561   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561 126 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 65 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 48 
  2560   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 53 
  2560   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2560 53 
  2559   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2559 43 
  2558   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2558 50 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 49 
  2557   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 47 
  2557   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2557 48 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 58 
  2556   ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 44 
  2556   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2556 43 
  2555   ปรับแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 46 
  2555   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2555 54 
  2554   แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2554 52 
  2554   คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 2/2553 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 56 

 

Preset Colors