วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

กลุ่มตรวจสอบภายใน จะเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการตรวจสอบภายใน และคำปรึกษาแนะนำด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และมีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจ (Mission)

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

2. ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

3. ให้คำปรึกษาแนะนำ/เสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตรั่วไหล เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ

4. ประเมินระบบการควบคุมภายใน

5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Preset Colors