ค่านิยม

A
Accountability มีความรับผิดชอบ

U
Unity มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

D
Discipline มีระเบียบวินัย

I
Improvement ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

T
Timely รวดเร็ว ทันเวลา

O
Objectivity เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ

R
Reliability น่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจ

Preset Colors