ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาและดาส์วโหลด เอกสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ที่นี่ค่ะ

Click Here

มาตรการ ข้อบังคับ

ค้นหาและดาส์วโหลด เอกสารเกี่ยวกับมาตรการ ข้อบังคับกรมสุขภาพจิต ได้ที่นี่ค่ะ.

Click Here

คู่มือการปฏิบัติงาน

ค้นหาและดาส์วโหลดคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต ได้ที่นี่ค่ะ.

Click Here

 

Google Custom Search

ระบบควบคุมภายใน

โรงพยาบาล/สถาบัน

 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบติดตามปย. 2 สำหรับ ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานส่วนกลาง
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 2 สำหรับ ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานส่วนกลาง
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 1 สำหรับ ศูนย์สุขภาพจิต/หน่วยงานส่วนกลาง
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบติดตามปอ. 3 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปปส. สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 3 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 2 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 แบบปอ. 1 สำหรับ โรงพยาบาล/สถาบัน

ศูนย์สุขภาพจิต/ส่วนกลาง

Read more

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน

Read more

Preset Colors